Jump to the main content block

Wen-Hui Su

https://ls.cgu.edu.tw/var/file/73/1073/img/83/984322967.jpg

Wen-Hui Su (蘇文慧)

Appointment : Associate Professor

LabCancer systems biology laboratory

Education : Ph.D.

University/NationChang Gung University/ Taiwan

Tel: +886-3-211-8800 ext. 3564

E-mail : whsu@mail.cgu.edu.tw

Research website :

Research interests: 

Cancer genomics, Molecular epidemiology, Bioinformatics

Publications:

  1. Wang Jin, Zhao Lei, Sun Xu, Zhou Fachen, Zhang Yixiang, Zhao Shilei, Guo Tao, Sun Zhe, Li Fengzhou, Wen-Hui Su, and Gu Chundong (2021) Genetic Mutation Analysis in Small Cell Lung Cancer by a Novel NGS-Based Targeted Resequencing Gene Panel and Relation with Clinical Features. BioMed Research International 2021 Article ID 3609028 (SCI: Impact factor: 2.276, 92/156 BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY).

  1. Muyun Peng, Qi Huang, Wei Yin, Sichuang Tan, Chen Chen, Wenliang Liu, Jingqun Tang, Xiang Wang, Bingyu Zhang, Min Zou, Jina Li, Wenhui Su, Lientu Wang, Lihan Chin and Fenglei Yu (2020) Circulating Tumor DNA as a Prognostic Biomarker in Localized Non-small Cell Lung Cancer. Frontiers in Oncology 10: 1875 (SCI: Impact factor: 4.848, 69/244 ONCOLOGY)

3.  Xiao-Yu Zuo, Qi-Sheng Feng, Jian Sun, Pan-Pan Wei, Yoon-Ming Chin, Yun-Miao Guo, Yun-Fei Xia, Bo Li, Xiao-Jun Xia, Wei-Hua Jia, Jian-Jun Liu, Alan Soo-Beng Khoo, Taisei Mushiroda, Ching-Ching Ng*, Wen-Hui Su*, Yi-Xin Zeng*, and Jin-Xin Bei* (2019) X-chromosome association study reveals genetic susceptibility loci of nasopharyngeal carcinoma. Biology of Sex Differences 10:13 (SCI: Impact factor: 3.267, 72/177 GENETICS & HEREDITY) (*equal contributed corresponding author)

4.  Wen-Hui Su*, Yuh-Shan Jou, Jia-Hao Zhang, Chun-Ming Ho, Dar-In Tai (2018) Mutations in NOTCH1 and nucleotide excision repair genes are correlated with prognosis of hepatitis B virus-associated hepatocellular carcinoma. Journal of Cancer 9(15): 2678-2686 (SCI: Impact factor: 3.565, 105/244 ONCOLOGY) (*Corresponding author) (NSC 100-2320-B-182-005, MOST 104-2314-B-182-033-MY3, BMRPC18, CMRPD3D0121, CMRPD3D0122, CMRPD3D0123)

5.  The Telomeres Mendelian Randomization Collaboration (2017) Association between telomere length and risk of cancer and non-neoplastic diseases a mendelian randomization study. JAMA Oncology 3(5):636-651 (SCI: Impact factor: 24.799, 8/244 ONCOLOGY)

  6. Jin-Xin Bei†, Wen-Hui Su†, Ching-Ching Ng†, Kai Yu, Yoon-Ming Chin, Pei-Jen Lou, Wan-Lun Hsu, James D. McKay, Chien-Jen Chen, Yu-Sun Chang, Jian-Jun Liu, Yi-Xin Zeng, and Allan Hildesheim for the International Nasopharyngeal Carcinoma Genetics Working Group (2016) A GWAS meta-analysis and replication study identifies a novel locus within CLPTM1L/TERT associated with nasopharyngeal carcinoma in individuals of Chinese ancestry. Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention 25(1):188-92 (SCI: Impact factor: 4.344, 25/193 PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH) (†equal contributed first author)

Click Num: